Samen beter

Samen de uitvoering van de inkomensverstrekking inrichten heeft duidelijke voordelen. Je bereikt met elkaar een hogere kwaliteit dienstverlening. Denk aan de beschrijvingen van de werk- en dienstverleningsprocessen en de automatisering ervan.

 

Door alle kennis en ervaring vanuit de business en vanuit de markt te bundelen, komen we tot de beste oplossingen. Dus één keer met elkaar voordelig bouwen of inkopen, en 390 keer lokaal beschikbaar stellen. Op deze manier krijgen gemeenten tegen veel lagere kosten een beter product. Bovendien krijgen IT-leveranciers van gemeenten een heldere opdracht voor de aansluiting van een oplossing die uiteindelijk heel Nederland verder helpt met haar digitale dienstverlening.

Lagere kosten, ook in uitvoering

Tot slot gaan ook de totale uitvoeringskosten omlaag omdat we in die beste oplossingen veel handwerk automatiseren. Vanuit de overtuiging dat je die voordelen niet mag laten liggen, hebben 12 gemeenten het initiatief genomen voor GBI. En inmiddels zijn er 16 gemeenten actief binnen GBI.

 

Het aanspreekpunt voor de inkomensverstrekking

Het GBI zit door haar schaalgrootte direct aan tafel met de centrale overheid en realiseert op deze manier, vanuit de kop van het proces, een oplossing die individuele gemeenten en haar leveranciers niet kunnen organiseren of bereiken. De deelnemende gemeenten hebben in hun individuele gesprekken daar ook voordeel van. Ze spreken immers ook vanuit GBI.

GBI in een notendop

Wat doet GBI

Met GBI geven we een duurzame impuls aan een betere dienstverlening aan onze burgers. We optimaliseren de werkprocessen en verbeteren de toegankelijkheid voor burgers door een hoge mate van digitalisering. Hoewel het ontwikkelproces misschien niet sneller gaat – immers samenwerken kost tijd voor overleg, afstemming en besluitvorming – komen we wél verder.

 

Aanvraag Levensonderhoud eerst

Een aantal gemeenten is al een heel eind op dreef met de verbetering van dienstverlening en de digitalisering daarvan. Zij leveren de resultaten in een aantal releases op. Met de Aanvraag Levensonderhoud zijn we vergevorderd. De planning is dat vanaf begin 2018 de eerste gemeenschappelijke producten gefaseerd in gebruik worden genomen door de gemeenten die daar klaar voor zijn.

 

Ook andere producten

Alle deelnemende gemeenten werken gelijktijdig aan andere producten. Op dit moment zijn dat Informatie Gestuurd Handhaven, Terug en Invorderen, en Kwaliteitszorg. Andere volgen. Daar waar de markt kan bijdragen met hoogwaardige voorzieningen, betrekken we ze hierbij.

 

Leren van ‘briljantjes’

Daarnaast wisselen gemeenten hun ‘briljantjes’ uit. Daaronder valt alles wat de dienstverlening kan verbeteren. Vaak levert dat direct goede impulsen op voor verbetering van de huidige praktijk. Dit proces van uitwisseling, van elkaar leren en samen nadenken over kwaliteit sluit naadloos aan op de filosofie van het GBI-concept.

 

 

Plek in de keten

Verder vormt GBI samen met andere (kennis)partners in de beleids- en uitvoeringsketen, zoals SZW, UWV, SVB, VNG/KING en Divosa, een samenwerkingsnetwerk. Hier wordt kennis gedeeld en ontwikkeld. De borging van GBI in het Samen Organiseren programma van de VNG geeft ook ruimte voor support en ondersteuning.

Morgen begint nu!

De gemeenten die samenwerken binnen GBI zorgen gezamenlijk voor de ontwikkeling van goede oplossingen en betere (digitale) voorzieningen voor de uitvoeringspraktijk. Gemeenten die nu nog niet meedoen, kunnen al wel gebruikmaken van de schat aan kennis en ervaring die binnen GBI is opgedaan. Dat levert wellicht laaghangend fruit op voor snelle verbeteringen en biedt de kans om zich goed voor te bereiden op een soepele aansluiting. De digitalisering van de processen en de introductie van zaakgericht werken is bijvoorbeeld een nuttige en goede voorbereiding.