Historie GBI

GBI is een initiatief van, voor en door gemeenten.
Hier lees je meer over de ontstaansgeschiedenis.

Verkenning naar samenwerking (2013)

In 2013 zijn op initiatief van de VNG en met steun van het ministerie van SZW businesscases opgesteld voor samenwerking tussen gemeenten en andere uitvoeringsorganisaties die werkzaam zijn in werk en inkomen.

Specifiek: het delen van de backoffice-taken
1) tussen gemeenten en andere uitvoeringsorganisaties, UWV en SVB
2) tussen gemeenten, in 25 regionale verbanden of 1 landelijk verband.

Resultaten verkenning

Uit verkennende gesprekken onder 100.000+ gemeenten over de resultaten bleek dat:

  • gemeenten zelf aan het stuur willen blijven
  • centralisatie naar 1 landelijke uitvoeringsorganisatie op dat moment niet haalbaar en gewenst was
  • oprichten van 25 regionale verbanden onvoldoende financieel voordeel opleverde.

Tegelijkertijd bleek met een landelijke uitvoering veel efficiencyvoordeel te behalen: minimaal 20 tot 30% van de toenmalige uitvoeringskosten (€ 1,0 tot € 1,4 miljard), met een grote spreiding tussen grote en kleine gemeenten.

Project Gezamenlijke Backoffice Inkomensvoorziening

De verkenning resulteerde in een project waarin een aantal 100.000+gemeenten, het UWV en de SVB verkenden hoe een gezamenlijke backoffice inkomensvoorziening er uit kan zien. Dit project werd gefinancierd door het ministerie van SZW en de VNG.

Doel was tot standaardisatie en digitalisering van administratieve processen in de uitvoering van de Participatiewet te komen, met behoud van lokale beleidsvrijheid en eigen verantwoordelijkheid voor toeleiding naar werk.
Dit filmpje geeft de toenmalige ambitie weer.

 

Van project naar samenwerking (2015)

In 2015 is besloten tot een meer duurzame situatie van GBI van een projectorganisatie naar een samenwerkingsverband van en gefinancierd door gemeenten.
Sindsdien staat GBI voor Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen.

De focus is door ontwikkelingen ook verschoven van 1 gemeenschappelijke virtuele backoffice en het 1x inrichten van het werkproces inkomensvoorziening, naar het ontwikkelen van basisprocessen en regie op ICT.

Per 1 juli 2016 is het samenwerkingsverband GBI opgericht en wordt de samenwerking beproefd in de vorm van een coöperatieve vereniging in oprichting.