Architectuur

Doel van de GBI architectuur is het op basis van missie en visie (zingeving), uitgewerkt in principes (richtlijnen) standaarden en modellen (vormgeving), richting geven aan veranderingen en het tot stand brengen en houden van een goede inhoudelijke samenhang tussen producten en diensten, processen en organisatie, informatievoorziening en informatietechnologie.
Architectuur is geen doel op zich, het is een middel om grip te krijgen op de bedrijfsinrichting en informatievoorziening. Met andere woorden: architectuur is een middel om op basis van de zingeving richting te geven en is daarmee een toetsingskader om de doelen van de GBI-gemeenten te ondersteunen.

Producten GBI-architectuur

De producten (artefacten) die onderdeel uitmaken van de architectuur worden inrichtingsonafhankelijk beschreven. Dit wil zeggen dat we beschrijven WAT een gemeente doet onafhankelijk van HOE het wordt uitgevoerd. De GBI-architectuur vormt hiermee een neutraal referentiekader waarin geen gemeente specifieke keuzen zijn beschreven. Daarmee is de architectuur een stabiel en overzichtelijk referentiekader waarmee flexibel en snel kan worden gereageerd op een steeds veranderende omgeving.

Vanuit inrichtingsonafhankelijk perspectief kijken we naar de bijdrage die gemeenten aan de omgeving leveren. Voor de deelnemende GBI gemeenten zijn dat diensten in het kader van inkomenszekerheid aan burgers, ondernemers en aan de maatschappij. WAT er nodig is om deze diensten te kunnen leveren maakt onderdeel uit van de GBI-architectuur. HOE de inspanning die hiervoor moet worden geleverd is georganiseerd/ingericht is aan de deelnemende gemeenten zelf. Door afstand te nemen van de inrichting komen er meer mogelijkheden in zicht om met elkaar te komen tot standaarden/generieke componenten.

Aanpak GBI-architectuur

De architectuur wordt incrementeel (in delen) ontwikkeld. Welke onderwerpen in welke incrementen worden ontwikkeld wordt bepaald op basis van de, door het GBI-bestuur vastgestelde, prioritering van de producten die invulling geven aan de waarde die vanuit het inkomensdomein aan de omgeving wordt geleverd. De incrementen waar op de korte termijn aan wordt gewerkt zijn Individuele Inkomens Toeslag (IIT) en Terug- en Invorderen. Voor de middellange termijn zal de focus komen te liggen op de Aanvraag LevensOnderhoud en op een aantal kleinere componenten.

Bij het uitwerken van de architectuur maken we zoveel als mogelijk (her)gebruik van wat al ontwikkeld in het kader van de G4 architectuur Werk en Inkomen. Daarnaast sluiten we zoveel als mogelijk aan bij de landelijke referentiekaders, zoals GEMMA en common ground. Tenslotte wordt er ook gekeken naar lokale initiatieven van de deelnemende GBI-gemeenten. Initiatieven die passen binnen de kaders, zullen worden omarmd c.q. zullen worden opgenomen in de GBI-architectuur.