Onze strategie richt zich op het vaststellen van werkprocessen, hiervoor te komen tot de beste procesinrichting en deze te standaardiseren (met het oog op landelijk gebruik).
Om dat te bereiken werken we samen met de markt en gemeentelijke partners.

In 2019 ligt de focus op:

Informatiegestuurd handhaven (IGH)

Informatiegestuurd handhaven gaat over het handelen op basis van signalen. De werkgroep IGH ontwikkelt een handhavingsmethodiek om een veelheid van signalen op een gestructureerde manier te beoordelen. Zo kan fraude gerichter worden aangepakt.
De ambitie van de werkgroep is om op een eenduidige, efficiënte en effectieve manier signalen die kunnen duiden op (inkomens)fraude te verwerken. Dit is mogelijk door deze signalen geautomatiseerd binnen te halen, slim te filteren en zo alleen de relevante signalen te beoordelen.

>>> Meer over IGH

Basisprocessen

GBI werkt aan het tot stand brengen van gemeentelijke basisprocessen inkomen. Basisprocessen die alle gemeenten kunnen hanteren om hun dienstverlening slim, snel, slank en soepel in te richten. De opdracht die GBI zichzelf heeft gegeven is om te komen tot het best mogelijke, ideaaltypische proces dat kan dienen als een landelijke standaard. Om dat te bedenken en uit te werken bundelen we kennis uit alle gemeenten en benutten we de mogelijkheden van moderne informatietechnologie.

>>>Meer over basisprocessen

 

 

Koppelvlak

GBI stuurt op de ontwikkeling naar een aantal hoogwaardige ICT-producten die gemeenten kunnen gebruiken en waarin de basisprocessen en technische standaarden een plek hebben. De ontwikkeling van een generiek koppelvlak tussen de gemeentelijke frontoffice en backoffice systemen op inkomensgebied is daarin een belangrijk instrument. Het creëert flexibiliteit en mogelijkheden om te blijven werken aan convergentie van ICT-oplossingen, waarbij de samenwerkende gemeenten de regie verkrijgen.

>>> Meer over koppelvlak

 

Architectuur

Doel van de GBI architectuur is het op basis van missie en visie (zingeving), uitgewerkt in principes (richtlijnen) standaarden en modellen (vormgeving), richting geven aan veranderingen en het tot stand brengen en houden van een goede inhoudelijke samenhang tussen producten en diensten, processen en organisatie, informatievoorziening en informatietechnologie.
Architectuur is geen doel op zich, het is een middel om grip te krijgen op de bedrijfsinrichting en informatievoorziening. Met andere woorden: architectuur is een middel om op basis van de zingeving richting te geven en is daarmee een toetsingskader om de doelen van de GBI-gemeenten te ondersteunen.

>>>Meer over architectuur