Onze strategie richt zich op het vaststellen van werkprocessen, hiervoor te komen tot de beste procesinrichting en deze te standaardiseren (met het oog op landelijk gebruik).
Om dat te bereiken werken we samen met de markt en gemeentelijke partners. We kiezen voor de beste match. In 2019 ligt de focus op:
1. informatiegestuurd handhaven (IGH)
2. een generiek koppelvlak ontwikkelen
3. een heldere eenduidige omschrijving van de basisprocessen.

Informatiegestuurd handhaven (IGH)

Informatiegestuurd handhaven gaat over het handelen op basis van signalen. De werkgroep IGH ontwikkelt een handhavingsmethodiek om een veelheid van signalen op een gestructureerde manier te beoordelen. Zo kan fraude gerichter worden aangepakt.
De ambitie van de werkgroep is om op een eenduidige, efficiënte en effectieve manier signalen die kunnen duiden op (inkomens)fraude te verwerken. Dit is mogelijk door deze signalen geautomatiseerd binnen te halen, slim te filteren en zo alleen de relevante signalen te beoordelen.

Signalen gestructureerd beoordelen

Aanpak
De signalen die beschikbaar zijn via het Inlichtingenbureau (IB), zijn voor elke gemeente op dezelfde wijze ingericht. Daarom lenen deze signalen zich voor het ontwikkelen van één generieke werkwijze.
Per signaal zoeken de deelnemende gemeenten naar best practices die een goed resultaat opleveren en bruikbaar zijn voor andere gemeenten. Het eerste signaal dat is opgepakt door de werkgroep is het signaal Voertuigbezit (RDW).

Signaal Voertuigbezit (RDW)
Het bezit van een auto of ander voertuig kan van invloed zijn op de vaststelling van het vermogen of eventuele inkomsten. In de handreiking signaal Voertuigbezit presenteert de werkgroep zes voorbeelden van manieren om dit signaal op een slimme manier te verwerken.
De handreiking kan voor elke gemeente in Nederland van meerwaarde zijn. Voor gemeenten die dit signaal al verwerken kan het aanvullende inzichten bieden en voor gemeenten die dit signaal nog niet verwerken kan het direct resultaat opleveren.
De handreiking is geen statisch document; nieuwe inzichten kunnen leiden tot een aangepaste versie.

 

 

 

 

 

Basisprocessen

GBI werkt aan het tot stand brengen van gemeentelijke basisprocessen inkomen. Basisprocessen die alle gemeenten kunnen hanteren om hun dienstverlening slim, snel, slank en soepel in te richten. De opdracht die GBI zichzelf heeft gegeven is om te komen tot het best mogelijke, ideaaltypische proces dat kan dienen als een landelijke standaard. Om dat te bedenken en uit te werken bundelen we kennis uit alle gemeenten en benutten we de mogelijkheden van moderne informatietechnologie.

 

 

Vijf bouwstenen

Een basisproces kent vijf bouwstenen. Klantreizen geven ons inzicht in de ervaring van inwoners met het basisproces, en reiken verbetersuggesties aan vanuit de inwoner. Een procesbeschrijving brengt het verloop van het proces in beeld en geeft inzicht in de effectiviteit en rechtmatigheid. Voor ieder proces beschrijven we de zaaktypen en de informatiebehoefte. En we beschrijven de ‘user story’: het ideaaltypisch proces vanuit de uitvoerende medewerker.

Samen ontwikkelen

Tijdens fieldlabs brengen we kennis, ideeën en ervaringen samen en werken we aan de basisprocessen. De GBI procesplaat onderscheidt 17 basisprocessen; en deze komen allemaal aan bod. Tijdens het eerste fieldlab, in april in ’s-Hertogenbosch, gaan we aan de slag met terug- en invorderen en met instromen in de bijstand. Voor het tweede fieldlab, in juni in Lelystad, staat onder andere BBZ en Handhaving op de agenda.

Koppelvlak

GBI stuurt op de ontwikkeling naar een aantal hoogwaardige ICT-producten die gemeenten kunnen gebruiken en waarin de basisprocessen en technische standaarden een plek hebben. De ontwikkeling van een generiek koppelvlak tussen de gemeentelijke frontoffice en backoffice systemen op inkomensgebied is daarin een belangrijk instrument. Het creëert flexibiliteit en mogelijkheden om te blijven werken aan convergentie van ICT-oplossingen, waarbij de samenwerkende gemeenten de regie verkrijgen.

 

Voordelen

  1. Kostenreductie. Door de geautomatiseerde koppeling zijn minder handmatige werkzaamheden nodig
  2. Foutbeperking. Een volledig geautomatiseerde koppeling en uitvoering voorkomt overtypen en daarmee de kans op fouten in de administratie
  3. Betere informatievoorziening. De onderlinge consistentie en de kwaliteit van de gegevens in de administraties van de verschillende systemen neemt toe. Dit leidt tot betere processturing, besluiten en fraudedetectie
  4. Uitwisselbaarheid. Door uniformering en standaardisatie van inhoud en uitwisselingsformaat ontstaat er minder afhankelijkheid van leveranciers
  5. Toekomstbestendigheid. Door een stapsgewijze aanpak ontstaat er geen nieuwe ‘lock-in’, maar komen er koppelingen gebaseerd op services die aansluiten op common ground

Aanpak

Het koppelvlak is onderdeel van de technische standaarden die GBI ontwikkelt. Samen met gemeenten en hun softwareleveranciers werken we in lange en korte lijnen aan een leveranciersonafhankelijk koppelvlak.
De lange lijn: een ideaaltypische oplossing voor een gestandaardiseerd koppelvlak. De korte lijn: het snel realiseren van resultaten. Concreet door het initiatief van ’s-Hertogenbosch verder op te schalen naar een landelijk bereik.

Jaarlijks bepalen we of we nog op de goede weg zitten, of er nieuwe initiatieven en ontwikkelingen in de markt plaatsvinden, en welke invloed die mogelijk hebben op de verdere ontwikkeling van het ideaaltypische koppelvlak.